MILJÖPOLICY

MILJÖPOLICY

Reaktivering Furuhöjden AB och dess verksamhet Furuhöjdens Rehabiliteringshem arbetar med miljöfrågor i enlighet med ISO 14 001 standard.

Reaktivering Furuhöjden AB ska i största möjliga utsträckning använda sig av det mest miljövänliga alternativ som står till buds vid inköp av material, förbrukningsvaror, råvaror och tjänster. Inköpet får dock inte påverka verksamhetens omkostnader negativt.

Reaktivering Furuhöjden AB ska samverka med miljömedvetna leverantörer och vid val av nya leverantörer alltid ha miljöaspekterna med i beslutsprocessen.

Reaktivering Furuhöjden AB har identifierat ett antal miljöaspekter (bland annat läkemedel, mat, vårdmaterial, transporter, el) och arbetar aktivt i det dagliga arbetet med att minska dess påverkan på miljön genom minskad förbrukning, återvinning samt användning av miljövänligt alternativ.

Reaktivering Furuhöjden AB ska arbeta aktivt med miljöarbetet i verksamheten och ha regelbunden fortbildning av personalen.

Miljöarbetet ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete genom ständiga förbättringar och att vi alltid försöker överträffa lagar och författningar.